TaxFree

As a traveler residing in a non-EU country, you are entitled to claim a VAT refund when the purchased goods are exported in an unused condition, outside the EU.

The minimum total purchase value with VAT per form (Tax Free Form), with enclosed receipt from a fiscal cash register for VAT reimbursement, is 200pln.

Easy as 1-2-3, just follow the simple steps below:

1. IN THE SHOP

Whenever you make a purchase, just ask for the Tax Free Form. Please make sure your name, address and passport number have been correctly entered on your form and a cash receipt is attached to it. The date at cash receipt and at Tax Free Form must be the same! Keep the form together with the leaflet.

2. CUSTOMS OFFICIALS

When leaving Poland respectively the EU, you have to show the goods (in an unused condition), Tax Free Form and passport to Polish/EU Customs officials to get your form stamped. This must be done no later than the last day of the 3rd month following the month of purchase.

NO CUSTOMS STAMP = NO REFUND

3. REFUND POINTS

Finally receive your refund by cashing your Tax Free Form at our nearby Global Blue Customer Services or one of our partner refund points (the points’ list you’ll find at the leaflet). Please remember that the Tax Free Form must be cashed no later than 7 months after the month of purchase. The VAT amount is calculated after deducting a handling fee. You can also get your refund to your debit or credit card number (Visa, Mastercard, Diners Club International).

 

 

In Poland the legal regulations of Tax Free for Tourists are included in the Tax on Goods and Services and Excise Tax Act of Law (VAT Act of Law) with Minister’s of Finance resolutions to that Act of Law.

VAT Act of Law of 11 th March 2004 – Section 12, Subsection 6, article 126 ÷ 130 (Journal of Laws no. 54 item 535 with subsequent amendments).

 

 

 

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.
Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu TAX-FREE z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.
System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:
1. Sklep - Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza TAX-FREE. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz TAX-FREE wraz z ulotką do momentu refundacji.
2. Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz TAX-FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.
BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU TAX-FREE = ODMOWA REFUNDACJI
3. Punkt Refundacji Global Blue - odzyskaj gotówkę realizując formularz TAX-FREE w  najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza). Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz TAX-FREE nie później niż po 7 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi. Możesz skorzystać również ze zwrotu podając swój numer karty debetowej lub kredytowej (Visa, Mastercard, Diners Club International).
 
W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.
Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.)